Bøge Allé 123-125-127

Bøge Allé 123-125-127

Bøge Allé 123-125-127 er et botilbud med døgndækning, der organisatorisk hører under Udviklingscenter Ribe, hvor målgruppen er borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, herunder bl.a. udviklingshæmning samt alderdomsrelaterede symptomer. Flere af borgerne har dobbelt diagnoser, hvoraf psykiatriske diagnoser kan være den ene.

Borgerne bor i egen lejlighed under Ribe Boligforening (Lov om almennyttige § 105 boliger) og er visiteret til § 108 støtte. Huset er opdelt i 2 levegrupper og rummer i alt 21 boliger.

Vi arbejder ud fra Esbjerg Kommunes Masterplan, som danner rammen for vor indsats, hvor sigtet bl.a. er at støtte den enkelte borger i at blive så selvhjulpen som muligt for at kunne mestre eget liv. Støtten og hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger i samarbejde med den enkelte.

Med udgangspunkt i tanken om det unikke menneske, arbejder vi ud fra de 4 grundlæggende værdier, som er gældende for Udviklingscenter Ribe:

  • Anerkendelse
  • Troværdighed
  • Kompetencer
  • Udvikling


Vores kerneopgave er at undersøtte borgerens individuelle udvikling og læring ud fra tanken om, at alle har krav på at blive mødt med respekt og værdighed. Det gør vi ved:

  • Målrettet afprøvning af nye personlige og praktiske færdigheder
  • Vedligeholde færdigheder
  • Håndtere forskellige livsfaser, herunder bl.a. at sige livet farve.


Der arbejdes ud fra en social pædagogisk tilgang, hvilket betyder, at størstedelen af de godt 24 fuldtidsstillinger er besat af pædagoger. Den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i KRAP - Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, hvilket består af evidensbaserede metoder. Idet kerneopgaven også kræver en sundhedsfaglig viden, arbejder vi tværfagligt, hvilket betyder, at vi har ansat en ergoterapeut samt en social- og sundhedshjælper. Ligeledes har vi en sygeplejerske tilknyttet. Desuden har vi 3 demens koordinatorer.

Der dokumenteres dagligt på indsatsen via det socialpædagogiske IT-system Bosted. Systemet anvendes også til samarbejdet mellem bo- og aktivitetstilbudene. Størstedelen af borgerne er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud, som ligger på området. Herudover er der nogle, der benytter sig af botilbuddets klubtilbud, der varetages af en klubmedarbejder samt frivillige.